naoga

上万人看了都哭了,是人你就进来看看·····

上万人看了都哭了,是人你就进来看看····· - noga - E·Ren Online
上万人看了都哭了,是人你就进来看看····· - noga - E·Ren Online
上万人看了都哭了,是人你就进来看看····· - noga - E·Ren Online
上万人看了都哭了,是人你就进来看看····· - noga - E·Ren Online
上万人看了都哭了,是人你就进来看看····· - noga - E·Ren Online
       无意间看到这篇日志,短短的17分钟的视频,我是流着泪看完的。希望我的朋友们都能把这篇文章转到你的空间里,与你的孩子一起看。希望您看完以后,对您的父母说上一句:我爱你,爸爸!我爱你,妈妈!你们辛苦了!

                                                                                                                            

                                       17分47秒,用心去看。

                                           


                                           看完以后,无需多言,只看你自己的行动吧!最好与孩子一起看完它。

评论